Choď na obsah Choď na menu
 


Pandorina skrinka v nás

Báj - Pandorina skrinka (Pandóra)
Pandóra bola manželkou Titána Epiméthea, ktorého prinieslo na svet zlo a utrpenie. Hovorí sa, že Pandórin príbeh je mýtickým vyjadrením známej skutoènosti, že všetko zlo na svete pochádza od ženy. Ale... Pandóra bola len prostredníèkou, po ktorej poslali zlo na svet sami bohovia a to už nie je svojvô¾a, stáva sa to vážnejším a serióznejším (na skúmanie príèiny a úèinku s dôsledkami a následkami). Takto spracoval starý mýtus o Pandóre v 8. alebo 7. storoèí pred n. l. Hésiodos a tak to po òom opakovali starovekí i novovekí básnici; takto zobrazovali Pandóru a jej skrinku umelci na vázach, reliéfoch a sochách takmer dvadsa
pä storoèí. Už starogréckou múdrosou v bájach bolo vyslovené, že Titán Prométheus, priate¾ a ochranca ¾udstva, nauèil ¾udí používa oheò, vyrába nástroje, obrába pôdu, stava domy, lieèi choroby, èíta, písa a ráta... tak nastal na svete šastný život. ¼udia sa stali rozumní a zároveò mocní až tak, že sa prestali bᝠbohov. To sa  samozrejme znepáèilo najvyššiemu bohu Diovi, rozhodol sa zosla na ¾udí zlo, aby im aspoò strpèil život, keï ich už nemohol zahubi, aj keï si to želal. Rozkázal
bohu Héfaistovi, aby zhotovil z hliny a vody krásnu dievèinu, vdýchol do nej život a požiadal ostatných bohov, aby ju bohato obdarovali a bohovia pri svojej ve¾korysosti jej okrem vzácnych darov dali aj tie, ktorých sa chceli zbavi. Zeus dal dievèine meno Pandóra („Obdarovaná všetkými
darmi“) a rozkázal bohu Hermovi, aby ju aj s týmito všetkými darmi, uzavretými do pevnej skrinky, odviedol na svet k Prométheovmu bratovi Epimétheovi. Diovo želanie sa splnilo: Epimétheus sa do Pandóry za¾úbil a bez oh¾adu na Prométheovo varovanie sa s òou oženil. Pandórina osudná skrinka neostala dlho pod zámkom. Ako ju otvorili, o tom sú dve verzie; pod¾a jednej prehovoril na to Pandóru Epimétheus, pod¾a druhej ju Pandóra otvorila zo zvedavosti sama. Ale tak èi onak, len èo nadvihla jej veko, okamžite z nej vyleteli všetky biedy, zlá, choroby, utrpenia, útrapy a rozleteli sa po svete. Pandóra veko skrinky síce rýchlo zatvorila, ale v skrinke zostalo len to, èo zlá a utrpenia zatlaèili na samé dno, teda Nádej.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

HAló?!

(LIlo, 11. 11. 2012 14:57)

To sem nebol vložený ani 1 komentár za 1000/10 000 hodín?!

Re: HAló?!

(rastik, 19. 1. 2013 16:53)

lebo som tu nebol ja,inak po pici dobre vysvetlenie,len si myslim ze nie nadej ostala v skrinke ale ...

Re: Re: HAló?!

(rastik, 19. 1. 2013 16:54)

SANCA

Re: Re: Re: HAló?!

(rastik, 18. 11. 2013 18:04)

ZE SI KONECNE OMOCIM

Re: Re: Re: Re: HAló?!

(rastik, 9. 1. 2014 16:23)

KOKOT

Re: Re: Re: Re: Re: HAló?!

(rastik, 9. 1. 2014 16:24)

V ANALI TRANSVESTITU